മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്ന് മാറിനിന്നോ? ഇതുകേട്ട നിങ്ങള്‍ വിജയ്‌ ഫാന്‍ ആകും!|Vijay Special

മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്ന് മാറിനിന്നോ? ഇതുകേട്ട നിങ്ങള്‍ വിജയ്‌ ഫാന്‍ ആകും!|Vijay Special

Click Here to Subscribe and Know When the Next Video Drops:
http://www.youtube.com/c/Malayalienter

Like Our Facebook Page:
https://www.facebook.com/Malayalienter

Follow Us on Twitter:
https://twitter.com/Malayalienter

#VijayBirthday #IlayathalapathyVijay #Bigil
മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്ന് മാറിനിന്നോ? ഇതുകേട്ട നിങ്ങള്‍ വിജയ്‌ ഫാന്‍ ആകും!|Vijay Special backup