A Person Just Like You -  Kate Hutchinson - Wipe Out Transphobia

A Person Just Like You - Kate Hutchinson - Wipe Out Transphobia

Share This Content
******** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ********

DATHLU DIWRNOD GWELEDEDD TRAWSRYWIOL RHYNGWLADOL - SGWRS DDI-DÂL – “Person sy’n union fel chi!”.
Bydd Rhwydwaith LHDT Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal sgwrs gan Kate Hutchinson, Cyfarwyddwr Hyfforddiant Wipe Out Transphobia* Bydd Kate yn bwrw ati i ymdrin â’r rhagenwau annifyr a’r rhagdybiaethau ofnadwy, ac yn tynnu sylw at ystadegau sy’n agor llygaid yn ogystal â rhoi cynghorion ac awgrymiadau gwerthfawr i ni ar sut i fod yn ffrindiau gwell, oherwydd pan rydym yn ffrindiau mae beth rydym yn ei wneud yn newid diwylliant ac mae hyn yn gwneud ein cymunedau a’n cymdeithas yn lle mwy parchus a diogelach ar gyfer pobl nad ydynt yn cydymffurfio â disgwyliadau rhyw.
Tysteb- “Roedd yn ddefnyddiol i herio canfyddiadau, addysg, gan awgrymu syniadau am storïau a’r hyn wnaeth fy synnu fwyaf oedd nad oes angen diffinio pobl drawsrywiol yn ôl eu llawdriniaeth neu ddiffyg llawdriniaeth.” Cathy Newman, newyddiadurwraig a chyflwynydd Newyddion Sianel 4.
Prosiect rhyngwladol a arweinir gan wirfoddolwyr yw.

*Wipe out Transphobia sy’n mynd ati i leihau a chael gwared, os yn bosibl, â thraws ffobia mewn cymdeithas, sy’n effeithio’n rheolaidd ar unrhyw un sydd ddim yn uniaethu â’r syniad deuaidd traddodiadol o’u ryw adeg geni.


CELEBRATING INTERNATIONAL TRANSGENDER DAY OF VISIBILITY - FREE TALK – “A person just like you!”.
The NRW LGBT+ Network will be hosting a talk by Kate Hutchinson, Director of Training for Wipe out Transphobia*. Kate will be myth busting her way through pesky pronouns and awful assumptions, and will be highlighting some eye opening statistics as well as giving us valuable hints and tips on becoming better allies, because when we become allies our actions change cultures, and this makes our communities and society a more respectful and safer place for all people who do not conform to gender expectations.
Testimonial - “It was useful in challenging perceptions, education, suggesting story ideas and what surprised me most was that there is no need to define trans people by their surgery or lack of surgery.” Cathy Newman, Channel 4 News presenter and journalist.

*Wipe out Transphobia, is an international volunteer led project, with the sole aim of reducing and wiping out if possible the transphobia in society that regularly affects anyone who does not identify with the traditional binary idea of gender as assigned at birth.