Blitzy... #shorts

Blitzy... #shorts

He will definitely be traumatized forever #helluvaboss #helluvabossseason2 #stolitz #blitz #stolas #striker